Over het May 2021 subject report (deel 3)

Nadat ik vorige week inging op de beoordeling van het IO, is de blog van deze week gewijd aan paper 1. Ik bespreek de meest relevante opmerkingen over paper 1 uit het May 2021 subject report for Dutch A: Literature.

Onder het kopje ‘Algemene observaties’ noemen de examinatoren een aantal punten:

  • Tekst 2 (proza) werd vaker gekozen dan tekst 1 (toneel).
  • De examinatoren geven diverse aanwijzingen voor een gevoelde tijdsdruk.
  • Kennis van de teksten wordt vaak onvoldoende ondersteund met concrete uitleg, voorbeelden en/of citaten.

Het zijn punten waarbij ik me wel wat kan voorstellen. Bij het eerste speelt ongetwijfeld mee dat er in mei 2021 geen paper 2 werd afgenomen; de leerlingen konden zich dus volledig op paper 1 richten en veel past papers oefenen. En aangezien in die past papers steevast de combinatie proza en poëzie werd gegeven, waren ze voor die genres het best voorbereid.

Dan het tweede punt: de gevoelde tijdsdruk. De examentijd voor paper 1 is ten opzichte van het vorige curriculum teruggebracht van 1 uur en 30 minuten naar 1 uur en 15 minuten. En dat maakt verschil! In het verleden hanteerde ik met mijn leerlingen voor een paper 1 een richtlijn van 700 à 1000 woorden, dat heb ik teruggeschroefd naar 600 à 800 woorden – voor meer ontbreekt domweg de tijd. Dit laatste kan ook een verklaring bieden voor de opmerking dat leerlingen hun interpretatie onvoldoende ondersteunen met uitleg, voorbeelden en citaten. Als docent zul je je leerlingen moeten trainen om ook onder druk (examendruk, tijdsdruk) ideeën voldoende te onderbouwen, bijv. met gebruik van de PEEL-structuur. De examinatoren relativeren het belang van de tijdsdruk overigens wel: “Verreweg het grootste deel van de kandidaten was in staat om binnen de gestelde tijd een Paper 1 te schrijven.“ En: “Het algemene taalniveau van de Paper 1 van de sessie van dit jaar was voldoende tot goed.“

Een andere essentiële opmerking uit het subject report betreft de taal: “Taal is voor een examencomponent als dit van essentieel belang. Alhoewel ‘Language’ een apart criterium is en ook als zodanig wordt beoordeeld, behoeft het weinig uitleg dat een matig of laag taalniveau de andere criteria in de weg kan staan.“ Met andere woorden: het verdient aanbeveling om met leerlingen aan de taal te werken omdat de score voor dit onderdeel niet alleen meetelt voor criterium D maar ook uitstraalt naar de andere criteria.

Het subject report sluit af met een aantal aanbevelingen. De belangrijkste:

  • Oefen het schrijven met de hand!
  • Wijs leerlingen erop dat ze netjes dienen te werken, o.a. in de interpunctie.
  • Bespreek met je leerlingen diverse teksttypen en -genres. Zorg voor variëteit.
  • Besteed aandacht aan de coherentie (samenhang, logische opbouw) van een tekst. Het gaat hierbij om alinea-indeling maar ook bijv. een correct gebruik van signaalwoorden.

Tot slot: De afgelopen drie weken besprak deze blog het May 2021 subject report for Dutch A: Literature. Het subject report is te vinden op My IB. Wie geen login heeft voor My IB, kan het document bij mij opvragen via info@vormtutoring.com.

Pieter van der Vorm

Plaats een reactie